De kerkruimte is ongeveer 30 meter lang en 37 meter breed.

Zoals als eerder gezegd overheerst het dwarspand nu de kerkruimte. Vóór de restauratie van 1927 - 1934 bevond zich in de noord- en zuidgevel een uitgang. Door de zuidelijke uitgang kwam men op de begraafplaats. Tegenover deze uitgang staan nog twee grote bomen aan weerszijden van een pad, dat naar het hek leidt, dat toegang geeft op de steeg naast de kerk. Boven genoemde uitgang bevond zich een steen met doodshoofd en het jaartal 1657. Deze steen is nu op het dak van de C.V.-ruimte geplaatst aan de westzijde van de kerk.

Galerijen

De grote galerijen (gebouwd bij de restauratie van 1927 – 1934) zijn versierd met Bijbelse voorstellingen, naar een ontwerp van de beeldhouwer Theo Vos te Amsterdam. De galerij aan de zuidkant heeft Nieuwtestamentische voorstellingen, die aan de noordkant Oudtestamentische.

Doophek

Voor en opzij van de preekstoel bevindt zich het uit 1625 daterende doophek. Het is een zeer kunstig gesneden hek. In 1777 werden stukken van het doophek afgezaagd om een plaats voor de voorlezer te bouwen. Bij de restauratie in de jaren 1927 - 1934 is het hek naar zijn huidige plaats gebracht. Bij het laatste herstel van de kerk werd de voorlezersbank met lezenaar uit het doophek verwijderd en in het koor opgesteld. De opening wordt nu overspannen door een doopboog, geschonken door een gemeentelid, die ontworpen en gemaakt is door onze plaatsgenoot, de beeldhouwer Jan van lpenburg. Een koperen lezenaar, eveneens geschonken door een gemeentelid, werd naast de boog op het hek geplaatst.

Kansel

De kansel, die nu de kerk siert, is gemaakt in 1777 ter vervanging van een in 1658 gebouwde achtkantige preekstoel, waarop de apostelen waren afgebeeld. Wellicht was ook reeds vóór 1658 een preekstoel in de kerk aanwezig, waarover niets te vermelden valt. Op de huidige kansel ligt een Statenbijbel, in 1972 geschonken door Mevr. L.A. den Besten – Eikelenboom, ter nagedachtenis aan haar overleden echtgenoot. De voorganger van deze Bijbel werd in 1873 geschonken door de familie Kooiman. Toen zijn de koperen lezenaars van kansel en voorlezersbank vervangen door houten lezenaars.

Doopvont

Naast de preekstoel zien we het doopvont staan, dat in 1974 geschonken is door de familie Rikkoert, ter herinnering aan de heer Abraham Rikkoert, die in 1973 overleed. Onder het prachtige zilveren deksel met dalende duif bevindt zich het doopbekken, dat in 1857 geschonken werd door een 85-jarige zuster uit de geloofsgemeenschap, Mej. S.A. Carnier. Het opschrift luidt: 'Aandenken tot gebruik bij de bediening van de Heilige Doop in de Gereformeerde Gemeente te Schoonhoven van hare 85-jarige zuster S.A.C. Mei 1857'.

Avondmaalsstel

Van het Avondmaalsstel zijn twee bekers gemaakt in 1624, door de Schoonhovense goudsmid Jacob Jans voor de prijs van fl 57,-. Twee andere bekers zijn gemaakt in 1680. In de loop van de 19e eeuw zijn de andere delen van dit stel geschonken: het grote bord in 1827, de twee kleine borden, de kannen, de collectebussen en de schotels onder de bekers in 1860. Op twee bekers staat te lezen: 'Dierickie van Rees vereert aen de Gereformeerde Kerck tot Schoonhoven desen beecker om tot de H. Communie gebruickt te worden. Ao 1680'. Op het grote bord lezen we: 'Deze schotel is gegeven door Vrouwe Susanna Francoisia van den Bosch, weduwe den Heere Dr. Carolus Carnier ter gedachtenis van haar Ed. 87. Jaar den 2 July 1827'. Deze mevr. Carnier is waarschijnlijk de moeder geweest van mej. S.A. Carnier, die het doopbekken heeft geschonken. Tot de laatste restauratie werd het Heilig Avondmaal gevierd tussen de vieringpijlers aan de kant van de toren. Nu is het doophek vastgezet. Enkele banken werden uit de kerkruimte verwijderd, zodat er plaats kwam voor de viering van het Avondmaal buiten het doophek. Een nieuwe Avondmaalstafel werd ontworpen en uitgevoerd door de heer Cees Bom. Onder de tafel werd een kleed gelegd, dat ontworpen is door de heer Gerrit Neven. Korenaren en duiventrossen wijzen naar de Avondmaalstekenen, brood en wijn.

Lichtkronen

Oorspronkelijk bezat de kerk koperen kaarsenkronen. De oudst bekende waren uit 1622. In het midden van de negentiende eeuw ging de kerkvoogdij met haar tijd mee, verkocht de koperen kronen voor fl 775,15 en liet ijzeren gaskronen aanbrengen. Deze zijn in de jaren 1927 - 1934 vervangen door de huidige - voor de dertiger jaren moderne - koperen kronen met elektrische kubuslampen.

Begraafplaats

Om de kerk bevond zich een begraafplaats, waarvan een gedeelte nu een tuin is, omgeven door een ijzeren hek. Vroeger strekte deze begraafplaats zich ook uit ten noorden van de kerk, waar nu een trottoir ligt in de Kerkstraat.

De begraafplaats is allang niet meer in gebruik.

Dienstenrooster

Bekijk alle diensten

Contact

Bezoekadres
Grote of St. Bartholomeüskerk

Haven 84
2871 CR Schoonhoven
  0182 - 38 40 53
Contactpagina

 

Postadres
Hervormde gemeente Schoonhoven

Postbus 19
2870 AA Schoonhoven
© Hervormde Gemeente Schoonhoven
WEBSITE DOOR: Reprovinci